Dla autorów

Materiały do druku należy należy składać w dwóch egzemplarzach znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, tj. 1800 znaków na stronie), bez żadnych wyróżnień. Tekst należy nadesłać również na płycie CD/DVD lub pocztą elektroniczną na adres redakcji.

Nadesłane artykuły poddawane są procedurze antyplagiatowej.

Objętość artykułu, wraz z przypisami i bibliografią nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków)

Recenzje, polemiki i informacje nie powinny przekraczać połowy jednego arkusza znormalizowanego maszynopisu.

Autor nie ma możliwości redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych; do Redakcji należy przesłać ostateczną postać materiału. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

Do tekstu należy dołączyć informacje dotyczące autora:
a. Pełne imię i nazwisko
b. Stopień, tytuł naukowy
c. Dokładny adres korespondencyjny, z numerem telefonu oraz e-mailem

Autorzy wszystkich materiałów (artykułów, recenzji polemik, informacji) zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze

Autor ma możliwość zdeponowania opublikowanego tekstu w repozytorium zgodnym z afiliacją swej uczelni. Może również zdeponować opublikowany tekst na portalach takich jak: academia.edu; researchgate.net.