Czasopismo Środkowoeuropejskie Studia Polityczne otrzymywało, w ramach programu Index Plus (Nr IxP 0175 2012), w okresie od 27.11.2012 do 26.11.2014 roku, dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na umiędzynarodowienie czasopisma i rozwój jego strony internetowej

Czasopismo naukowe „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (kwartalnik) ukazuje się regularnie od 2003 roku. Periodyk wydawany jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Czasopismo jest punktowane. Aktualna liczba punktów za artykuł – 14.

Wszystkie teksty publikowane w czasopiśmie są recenzowane. Na jego łamach artykuły i recenzje publikują badacze z Polski i zagranicy. Artykuły zamieszczane są zarówno w języku polskim, jak i ojczystych językach autorów zagranicznych. Każdy artykuł w języku polskim opatrzony jest angielskim streszczeniem, a tekst obcojęzyczny – polskim.
Tematyka artykułów publikowanych w „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych” dotyczy szeroko rozumianej problematyki politologicznej, w szczególności sytuacji państw Europy Środkowej i Wschodniej – zarówno spraw wewnętrznych tych państw, jak i ich sytuacji międzynarodowej.

Redakcja „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych” ponosi odpowiedzialność za, między innymi, zapobieganie nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie. Obowiązki redaktorów, autorów i recenzentów „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych” opierają się na dokumencie COPE Code of Conduct

Zakres tematyczny – słowa kluczowe: Politologia, nauki o polityce, nauki o mediach, systemy polityczne, systemy partyjne, kultura polityczna, ideologie polityczne, komunikowanie polityczne, integracja europejska, Europa Środkowo-Wschodnia, myśl polityczna, stosunki międzynarodowe, Unia Europejska, samorząd terytorialny