Dobre praktyki

Dobre praktyki w procesie publikowania
w czasopiśmie „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” ISSN 1426-8876

„Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” stanowi forum prezentacji wyników badań, wymiany myśli oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę składającą się na współczesne nauki polityczne. Publikowane są w nim artykuły i recenzje autorów z całej Polski i zagranicy.

Redakcja „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” ponosi odpowiedzialność za, między innymi, zapobieganie nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie.

Autorzy, którzy złożą artykuły deklarują oryginalność treści złożonego do druku tekstu. Ponadto, autorzy artykułów rekomendowanych do publikacji są zobowiązani do pisemnego oświadczenia, że ich praca jest dziełem oryginalnym i nie została opublikowana, przedłożona, lub zaakceptowanego gdzie indziej w jakiejkolwiek formie.

Wskazane obowiązki redaktorów, autorów i recenzentów „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych” opierają się na dokumencie dokumencie COPE Code of Conduct, Guidelines on Good Publication Practice, Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

 1. Decyzje o publikacji

Redaktor na podstawie recenzji redakcji może przyjąć lub odrzucić artykuł lub przesłać go do modyfikacji.

 1. Przegląd nadesłanych artykułów

Redakcja musi dopilnować, aby każdy przesłany artykuł został wstępnie oceniony przez redaktora, który może skorzystać z odpowiednich środków w celu zbadania oryginalności treści przesłanego artykułu. Po przejściu tego testu, artykuł jest przekazywany do dwóch recenzentów w celu podwójnej ślepej recenzji, a każdy z nich zarekomenduje opublikowanie artykułu w przesłanej formie, jego modyfikację lub odrzucenie.

 1. Sprawiedliwa recenzja

Redakcja zapewnia, że ​​każdy rękopis otrzymany przez „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” jest sprawdzany pod kątem zawartości intelektualnej, bez względu na płeć, płeć, rasę, wyznanie, obywatelstwo itp. autora.

 1. Poufność

Redaktor musi zapewnić poufność informacji dotyczących artykułu nadesłanego przez autora.

 1. Ujawnianie i konflikty interesów

Redaktor „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych” nie może wykorzystywać do własnych badań materiałów niepublikowanych, ujawnionych w przedłożonym artykule, bez uprzedniej pisemnej zgody autora/ów.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

 1. Standardy raportowania

Autorzy powinni dokładnie przedstawić swoje oryginalne badania, a także obiektywnie omówić ich znaczenie. Rękopisy będą zgodne z wytycznymi dotyczącymi składania dokumentów, wymogami redakcyjnymi „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych” („Środkowoeuropejskie studia polityczne”).

 1. Oryginalność

Autorzy muszą zadbać o to, aby ich praca była całkowicie oryginalna.

 1. Publikacja wielokrotna, nadmiarowa lub współbieżna

Autor nie powinien przesyłać tego samego rękopisu do więcej niż jednego czasopisma jednocześnie. Oczekuje się również, że autor (autorzy) nie opublikuje zbędnych rękopisów lub rękopisów opisujących te same badania w kilku miejscach wydawniczych, po przyjęciu pierwotnego rękopisu do publikacji.

 1. Uznanie źródeł

Autorzy powinni podać wszystkie źródła danych wykorzystane w badaniach i cytować publikacje, które miały wpływ na pracę badawczą.

 1. Autorstwo

Autorstwo powinno być ograniczone tylko do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w opracowanie koncepcji, zaprojektowanie, wykonanie i/lub interpretację przedłożonego badania. Inni, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. Autorzy powinni również upewnić się, że wszyscy autorzy i współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną przedstawioną wersję rękopisu oraz ich włączenie jako współautorów.

 1. Dostęp i przechowywanie danych

Autorzy powinni dostarczyć dane związane z ich rękopisem do recenzji redakcyjnej i muszą je zachować.

 1. Ujawnienie wsparcia finansowego

Wszystkie źródła wsparcia finansowego, jeśli takie istnieją, powinny być wyraźnie ujawnione.

 1. Podstawowe błędy w opublikowanych pracach

Gdy autor odkryje istotny błąd lub nieścisłość w przesłanym rękopisie, błąd lub nieścisłość należy zgłosić redaktorowi.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

 1. Poufność

Recenzenci manuskryptu, redaktor i redakcja nie mogą ujawniać żadnych informacji dotyczących nadesłanych manuskryptów. Wszystkie nadesłane manuskrypty należy traktować jako informacje poufne.

 1. Uznanie Źródeł

Recenzenci manuskryptu muszą upewnić się, że autorzy zapoznali się ze wszystkimi źródłami danych wykorzystanymi w badaniu. Wszelkie podobieństwa lub nakładanie się między rozważanymi rękopisami lub jakimikolwiek innymi opublikowanymi artykułami, o których recenzent ma wiedzę osobistą, należy niezwłocznie poinformować redakcję.

 1. Standardy obiektywności

Recenzja nadesłanych manuskryptów będzie dokonywana w sposób obiektywny, a recenzenci jasno wyrażają swoje poglądy wraz z uzasadnieniem.

 1. Szybkość

Jeżeli recenzent uważa, że ​​nie jest w stanie zrecenzować zgłoszonych w manuskrypcie badań w wyznaczonych wytycznych lub w wyznaczonym terminie, powinien powiadomić o tym redakcję, aby zapewnić dokładną i terminową recenzję.

 1. Konflikt interesów

Wszyscy recenzenci nie powinni mieć konfliktu interesów w odniesieniu do badań, autorów i/lub instytucji finansujących.

 

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

W celu zachowania wysokiej jakości artykułów i recenzji oraz wysokich standardów etycznych redakcja „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych” informuje, że w ramach procedury zgłaszania artykułów/recenzji (dalej: artykułów) obowiązują następujące zasady:

1. Artykuły przesyłane do publikacji, które zostaną uznane za noszące znamiona plagiatu są odrzucane.

2. Autor zgłaszający artykuł do publikacji deklaruje, że artykuł ten nie znajduje się w analogicznej procedurze w ramach innego czasopisma lub w innej formie.

3. Autor zgłaszając artykuł deklaruje, że nie dochodzi w żadnej formie do konfliktu interesów w odniesieniu do zgłaszanego artykułu.

4. Wskazane przez recenzentów/recenzenta uwagi, które odnoszą się do ewentualnych praktyk plagiatowych mogą prowadzić do decyzji Redakcji o odrzuceniu zgłoszenia. W przypadku podejrzenia o naruszenie dobrych praktyk publikacyjnych Redakcja ma możliwość powołania dodatkowego recenzenta, którego zadaniem będzie weryfikacja uwag recenzentów/recenzenta w odniesieniu do ewentualnych praktyk plagiatowych. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Redakcja.

5. Gdyby informacja o tym, że doszło do naruszenia dobrych praktyk publikacyjnych powstała już po publikacji artykułu autor zobowiązany jest do niezwłocznego przygotowania odpowiedniej korekty, a stosowna nota informacyjna/wyjaśniająca publikowana jest w kolejnym numerze czasopisma.