Nr 1-2/2009

Artykuły

Beata Przybylska – Maszner 
Operacje w obszarze Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony – uwarunkowania i perspektywy rozwoju

Cezary Olbromski
Teoretyczne i praktyczne ograniczenia implementacji zasad demokratycznych modelu deliberatywnego w Europie Środkowej na przełomie XX i XXI w. —  uwagi in statu nascendi

Jędrzej Skrzypczak
Założenia przebudowy systemu publicznej radiofonii i telewizji w projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych zespołu ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 listopada 2008r.

Jacek Sobczak
Orientacja seksualna jako prawo człowieka

Cezary Trosiak
Uwarunkowania i perspektywy dyskusji na temat narodu śląskiego

Wojciech Stankiewicz 
Geneza postawy antykapitalistycznej

Maria Gołda–Sobczak, Witold Sobczak
Wolność sumienia i wyznania w świetle najnowszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Piotr Forecki
Stolzman w Belwederze? Instrumentalizacja antysemityzmu w kampaniach prezydenckich w Polsce po roku 1989

Beata Pająk, Mariusz Pawlukiewicz
Postawy mieszkańców małych miejscowości wobec Unii europejskiej na przykładzie Trzcianki

Beata Piskorska
Wymiar wschodni Unii Europejskiej – komplementarny czy konkurencyjny dla pozostałych kierunków polityki zagranicznej Unii? (analogie i rozbieżności).

Nartsiss Shukuralieva
Rola partii i ugrupowań politycznych w wydarzeniach „tulipanowej rewolucji” w Kirgistanie

Krzysztof Strzelczyk
Dobro wspólne jako naczelna zasada Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Andrzej Lebiotkowski
Wpływ mediów na kształtowanie postaw politycznych młodzieży (wyniki badań)

Ksenia Kakareko
Federacja Rosyjska po wyborach do Dumy Państwowej 2007 r.

Małgorzata Stępień
Kontrowersyjna twórczość: opracowanie, kontynuacja, rekonstrukcja

Agnieszka Kamińska
Koncepcja ustroju państwa w dokumentach Vaticanum Secundum

Paulina Wiśniewska
Język polityka, polityka w języku/Polityka na języku Rozważania na temat werbalnych form kontaktu z wyborcami polskich działaczy politycznych (analiza internetowych wydań środków społecznego przekazu u schyłku pierwszego dziesięciolecia XXI w.)

Recenzje

  • Tomasz Białek, Terroryzm manipulacja strachem, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005 (Wojciech Stankiewicz)
  • The European Union and Its Neighbours. A legal appraisal of the EU’s Policies of stabilisation, partnership and integration, ed. by Steven Blockmans and Adam Łazowski,  The Hague 2006 (Beata Piskorska)
  • Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, pod red. Ewy Polak i Joanny Leskiej-Ślęzak, Pelplin 2007 (Urszula Król)
  • Maciej Giertych, European Values, Bruxells 2007 (Marcin Lisek)