Vol. 2/2015

Vol. 2/2015Okładka SSP

Editorial page and Contents

Agnieszka BIELAWSKA
Polska, Niemcy i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej (po wyborach parlamentarnych w Polsce w 2007 r.)

Krzysztof MALINOWSKI
Stosunki polsko-niemieckie i europejskie kryzysy

Dominika MIKUCKA-WÓJTOWICZ
Legitimacy without legitimation of the lopsided parliament. The snap parliamentary elections in Macedonia 2014

Jerzy SZUKALSKI, Radosław ŻMIGRODZKI
Instytucja referendum ogólnokrajowego w Uzbekistanie – regulacje
prawne i praktyka

Inga OLEKSIUK
Konkurencja a ochrona autorskich dóbr intelektualnych w Unii Europejskiej.
Wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa Trybuna3u Sprawiedliwoœci

Adam BARABASZ
Prasa polska wobec zaangażowana Niemiec i Francji w kryzys
polityczny na Ukrainie (luty–maj 2014)

Ryszard KOWALCZYK
Proces ewolucji regionalizmu w Polsce od oporu do ofensywy

Jacek WIĘCŁAWSKI
The gap between the liberal rhetoric and the socio-political reality of contemporary international relations – the example of East-Central Europe

Rafał SZYMANOWSKI
The Return of Institutions. On the Latest Change in the Research
on Social and Economic Development

Бахыт Бабашевна АБИЛКАСЫМОВА, Шарипа Сыздыковна НУРЖАНОВА
Наблюдения за демагогическими текстами казахстанских русскоязычных газет революционного времени

Paweł ANTKOWIAK, Łukasz SCHEFFS
Personalizacja polityki w œwietle wyników badania opinii publicznej. Przegląd wybranych badań

Maciej MAGIERA
Postrzeganie bezpieczeństwa a potrzeba mentalnej modernizacji administracji publicznej

Bahtiyar GENJEMURATOV
Powiązania literackie Polski i Azji Centralnej: literatura polska
w przekładach na łamach uzbeckiego czasopisma „Jahon adabiyoti”

Contributors